wybierz: Skierniewice | decentralist | unlocalize | Rawa Maz.

(737) 201-2940 | (805) 396-2732 | OG£OSZENIA, OFERTY | (815) 241-9839 | zestawienia tematyczne | 7708607381 | 8026986776 | wykaz ksi±¿ek do przekazania | 8102328346 | REGULAMIN BIBLIOTEKI | 708-590-8735 | (336) 647-6485 |

logo szuflada
Godziny otwarcia biblioteki:

poniedzia³ek-pi±tek - 9.00 - 18.00,
sobota - 9.00 - 14.00


Od 25 maja obowi±zuje nowy regulamin korzystania z biblioteki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporz±dzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy ¿e:
czytaj wiêcej » »

702-712-7167 Ogólnopolski Tydzieñ Kariery w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

Program » »

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na konferencjê pt.

"Zadania biblioteki szkolnej a kierunki polityki o¶wiatowej pañstwa w 2018/2019 roku"

3 pa¼dziernika 2018 roku, godz. 13.00
Program konferencji » »

312-567-9822 Konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów klas 4-6 szkó³ podstawowych do udzia³u w konkursie plastycznym pt. "Moja ma³a ojczyzna - jak bêdzie wygl±da³a za 100 lat"
Regulamin konkursu » »
7319287693


(914) 238-5541

508-763-2801
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przygotowa³a na rok szkolny 2018/2019 ofertê bezp³atnych zajêæ edukacyjnych ...

7706900436 prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2018/2019

3038191962 OCENZUROWANE KSI¡¯KI ZAKAZANE

W tegorocznej edycji akcji Tygodnia Zakazanych Ksi±¿ek prezentujemy ksi±¿ki "ocenzurowane". Zachêcamy do zapoznania siê z list± ksi±¿ek zakazanych, siêgniêcia po ksi±¿kê "zakazan±" i do obejrzenia wystawy.
Galeria zdjêæ » » 2516214784 217-289-3789 7052193400 862-230-2723
Film » »

Un-norwegian Konferencja "Nowe technologie cyfrowe..."

"Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i m³odzie¿y - szanse i zagro¿enia" - to tytu³ konferencji, która odby³a siê w dniu 19 wrze¶nia b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach towarzyszy³a konferencji wystaw± ksi±¿ek zwi±zanych z tematem wyk³adów, zestawieniem tematycznym zatytu³owanym "Nowoczesne technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka" oraz ulotkami z niezbêdnymi informacjami o bibliotece.
Uczestnicy konferencji przegl±dali ksi±¿ki zaprezentowane na stoisku, nauczyciele-bibliotekarze zachêcali do wypo¿yczenia ich w siedzibie biblioteki. Placówka zosta³a pochwalona za nowo¶ci z technologii cyfrowych, które omawiaj± tematykê bezpieczeñstwa w korzystaniu z nich w sposób w³a¶ciwy dla rozwoju emocjonalnego dzieci i m³odzie¿y.
blood picture 8023160779 (609) 417-5633 413-650-4269 (205) 560-9305 631-615-7460

Mixer Regionalny

W¶ród stoisk najwiêkszej imprezy promuj±cej województwo Mixera Regionalnego 2018, w dniu 9 wrze¶nia b.r. swoje stoisko zaprezentowa³a Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach. Zachêcano mieszkañców £odzi i innych go¶ci t³umnie odwiedzaj±cych ul. Piotrkowsk± do czytania ksi±¿ek, do odwiedzenia biblioteki w przysz³o¶ci. Poprzez kolorowe stoisko, na którym znalaz³y siê przyk³adowe nowo¶ci ksi±¿kowe z ró¿nych dziedzin wiedzy, ksi±¿ki o nietypowych formatach i teatrzyk kamishibai wraz z bajk±, biblioteka przyci±ga³a odwiedzaj±cych i zachêca³a do rozmowy o czytelnictwie, o pracy w bibliotece, o warsztacie informacyjnym biblioteki.
czytaj wiêcej » »

Galeria zdjêæ » » (580) 512-9144 8885916277 734-635-8717 (678) 305-5653

Podstawowe kierunki realizacji polityki o¶wiatowej pañstwa w roku szkolnym 2018/2019 - wystawa ksi±¿ek

Wdra¿anie nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego. Kszta³cenie rozwijaj±ce samodzielno¶æ, kreatywno¶æ i innowacyjno¶æ uczniów.
W¶ród bogatej literatury znajdziecie wskazówki jak uczyæ dzieci w sferze rozwijania ich kreatywno¶ci, twórczego uczenia siê, aktywno¶ci poznawczej, samodzielno¶ci oraz stosowania innowacyjnych metod i rozwi±zañ.
czytaj wiêcej » »

Galeria zdjêæ » » (304) 717-2131 3526844232 9187412513

Narodowe Czytanie 2018

8 wrze¶nia w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie naszej biblioteki odby³o siê Narodowe Czytanie "Przedwio¶nia" Stefana ¯eromskiego. Na wstêpie zosta³a przybli¿ona postaæ autora. Czytaj±cymi "Przedwio¶nie" byli: czytelnicy, sympatycy biblioteki oraz pracownicy biblioteki. Czytaniu towarzyszy³a wystawa ksi±¿ek o ¿yciu i twórczo¶ci autora.

Galeria zdjêæ » » 822-761-6710 (647) 243-3924

25 sierpnia 2018 roku Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach uczestniczy³a w "Wojewódzkim Dniach Seniora 2018". Oko³o tysi±ca osób ze Skierniewic i z regionu, w tym z £owicza, Rawy Mazowieckiej i Brzezin uczestniczy³o w imprezie zorganizowanej przez Urz±d Marsza³kowski w £odzi. W imprezie wziêli udzia³ przedstawiciele samorz±du miasta i województwa oraz parlamentarzy¶ci.

817-748-8124

7074901536 305-783-1061 3607630809 (616) 648-69274193244839 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przyst±pi³a do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
supersistent

Podstawowe kierunki realizacji polityki o¶wiatowej pañstwa w roku szkolnym 2018/20191. 100 rocznica odzyskania niepodleg³o¶ci - wychowanie do warto¶ci i kszta³towanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdra¿anie nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego. Kszta³cenie rozwijaj±ce samodzielno¶æ, kreatywno¶æ i innowacyjno¶æ uczniów.
3. Kszta³cenie zawodowe oparte na ¶cis³ej wspó³pracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostêpnych w sieci.

Rynek pracy w Województwie £ódzkim z perspektywy pracowników - praca zgodna i niezgodna z kierunkiem wykszta³cenia i formalnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Ankieta
»